" Χ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ - Σ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ  Ε.Π.Ε "

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  31ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  (4Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ποσα 

Ποσα 

Κλειομενης 

Προηγουμενης

Χρησης

Χρησης

2012

2011

Ευρώ

Ευρώ

Αξια

Αναποσβεστη

Αξια

Αναποσβεστη

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο 

Κτησης

Αποσβεσεις

Αξια

Κτησης

Αποσβεσεις

Αξια

Β.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ι.

Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκαταστασης

270,00

270,00

0,00

270,00

270,00

0,00

Γ.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ.

Ενσωματες Ακινητοποιησεις

5.Μεταφορικά μέσα 

152.755,16

147.431,12

5.324,04

152.755,16

141.660,00

11.095,16

6.Επιπλα & Λοιπος Εξοπλισμος

5.782,44

3.923,02

1.859,42

5.782,44

2.882,64

2.899,80

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ-ΙΙ)

158.537,60

144.542,64

7.183,46

158.537,60

144.542,64

13.994,96

ΙΙΙ.Συμμετοχές κι άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις

Συμμετοχές κι άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ ΙΙ + ΓΙΙΙ )

7.183,46

13.994,96

Δ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.

Αποθέματα

1.Αποθέματα εμπορευμάτων

0,00

0,00

ΙΙ.

Απαιτησεις

1.Πελατες

0,00

0,00

2.Aπαιτησεις από φόρους τέλη

0,00

0,00

11.Χρεωστες Διαφοροι

2.674,76

7.819,35

IV.

Διαθεσιμα

1.Ταμειο  

4.042,23

3.577,12

3.Καταθεσεις Οψεως

13.605,85

427,46

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)

20.322,84

11.823,93

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)

27.506,30

25.818,89

Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων

0,00

0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012  ΕΩΣ  31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ποσα

Ποσα 

Κλειομενης

Προηγουμενης

Ι.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Χρήσης 2012

Χρήσης 2011

Κύκλος Εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)

38.135,14

41.126,81

Μειον:Κοστος Πωλησεων

0,00

0,00

Μικτα Αποτελεσματα (Κερδη) Εκμεταλλευσης

38.135,14

41.126,81

ΠΛΕΟΝ:Εσοδα από Παροχή Υπηρεσιών

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

38.135,14

41.126,81

ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

31.706,16

63.097,08

            3.Εξοδα Λειτουργιας Διαθεσης

2.177,39

33.883,55

1.538,86

64.635,94

Μερικα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες) Εκμεταλλευσης

4.251,59

-23.509,13

ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοι Τοκοι & Συναφη Εσοδα

0,00

0,00

ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοι Τοκοι & Συναφη Εξοδα

1.034,26

-1.034,26

821,71

-821,71

Ολικα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες) Εκμεταλλευσης

3.217,33

-24.330,84

ΙΙ.

ΠΛΕΟΝ η ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝ:1.Εκτακτα & Ανοργανα Εσοδα

0,00

0,00

ΜΕΙΟΝ:1.Εκτακτα & Ανοργανα Εξοδα

0,00

0,02

ΜΕΙΟΝ:2.Εκτακτες Ζημιες

0,00

0,00

0,00

-0,02

Οργανικα & Εκτακτα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες)

3.217,33

-24.330,86

ΜΕΙΟΝ:

Συνολο Αποσβεσεων Παγιων Στοιχειων

6.811,50

26.668,08

Μειον:Οι Απο Αυτες Ενσωματωμενες στο Λειτ/ργικο Κοστος

6.811,50

0,00

26.668,08

0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ZHMIEΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

3.217,33

-24.330,86

Ποσα 

Ποσα 

Κλειομενης 

Προηγουμενης 

Χρησης

Χρησης

2012

2011

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Ευρώ

Ευρώ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Εταιρικό Κεφάλαιο

1.Καταβεβλημένο Εταιρικό Κεφάλαιο

27.000,00

27.000,00

Αποθεματικά Κεφάλαια

1.Τακτικό Αποθεματικό

0,00

0,00

2.Αποθεματικά Διάφορα

0,00

0,00

Αποτελεσματα Εις Νεο

1.Υπόλοιπο Κερδών(Ζημιών) εις νέο

-72.354,78

-75.572,11

2.Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγ.χρησ. 

-680,00

-680,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙV + ΑV)

-46.034,78

-49.252,11

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπροθεσμες Υποχρεωσεις

1.Προμηθευτες

11.576,28

10.706,20

2.Γραμματια Πληρωτεα

0,00

0,00

3.Τραπεζες-Λογ/μοι Βραχ/μων Υποχρεωσ.

883,83

883,83

5.Υποχρεωσεις απο Φορους - Τελη

0,00

0,00

6.Ασφαλιστικοι Οργανισμοι

0,00

0,00

11.Πιστωτες Διαφοροι

61.080,97

63.480,97

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι+ΙΙ)

73.541,08

75.071,00

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

0,00

0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

27.506,30

25.818,89

Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσεων

0,00

0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

Ποσα

Ποσα 

Κλειομενης

Προηγουμενης

Χρήσης 2012

Χρήσης 2011

Καθαρα Αποτελεσματα (Ζημιες) Χρησης 

0,00

24.330,86

Καθαρα Αποτελεσματα (Κερδη) Χρησης 

3.217,33

0,00

Υπόποιπο ζημιών προηγ.χρήσεων

-75.572,11

51.241,25

ΣΥΝΟΛΟ

-72.354,78

-75.572,11

Μειον Φόρος Εισοδήματος

0,00

0,00

          Διαφορές φορολ.ελέγχου

0,00

0,00

                      Κέρδη προς Διάθεση

0,00

0,00

Η διάθεση γίνεται ως εξής

1.Τακτικό αποθεματικό

0,00

0,00

2.Μερίσματα πληρωτέα

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

0,00

0,00

                             Ο 

                   Ο

                    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

               ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

         ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                   ΑΔΤ. AZ 535120         

              ΑΔΤ.Ρ.576146

   ΑΔΕΙΑ ΑΣΚ.A' ΤΑΞΕΩΣ 35068

                          Η 

       ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

                ΜΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

                   ΑΔΤ. Χ000430     

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  31ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  (5Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)ΑΡ ΓΕΜΗ 49512138000

 

 

 

 

Ποσα

 

 

Ποσα

 

 

 

 

Κλειομενης

 

 

Προηγουμενης

 

 

 

 

Χρησης

 

 

Χρησης

 

 

 

 

2013

 

 

2012

 

 

 

 

Ευρώ

 

 

Ευρώ

 

 

Αξια

 

Αναποσβεστη

Αξια

 

Αναποσβεστη

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

 

Κτησης

Αποσβεσεις

Αξια

Κτησης

Αποσβεσεις

Αξια

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

 

 

 

 

 

 

 

Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκαταστασης

 

270,00

270,00

0,00

270,00

270,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

Ενσωματες Ακινητοποιησεις

 

 

 

 

 

 

 

5.Μεταφορικά μέσα

 

162.413,70

150.582,47

11.831,23

152.755,16

147.431,12

5.324,04

6.Επιπλα & Λοιπος Εξοπλισμος

 

5.782,44

4.443,21

1.339,23

5.782,44

3.923,02

1.859,42

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ-ΙΙ)

 

168.196,14

151.354,14

13.170,46

158.537,60

151.354,14

7.183,46

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετοχές κι άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ ΙΙ + ΓΙΙΙ )

 

 

 

13.170,46

 

 

7.183,46

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αποθέματα

1.Αποθέματα εμπορευμάτων

0,00

0,00

Απαιτησεις

1.Πελατες

0,00

0,00

2.Aπαιτησεις από φόρους τέλη

0,00

0,00

11.Χρεωστες Διαφοροι

1.658,77

2.674,76

Διαθεσιμα

1.Ταμειο 

2.512,23

4.042,23

3.Καταθεσεις Οψεως

13.539,13

13.605,85

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)

17.710,13

20.322,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)

30.880,59

27.506,30

Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων

0,00

0,00

 

Ποσα

Ποσα

 

Κλειομενης

Προηγουμενης

 

Χρησης

Χρησης

 

2012

2011

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Ευρώ

Ευρώ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 

Εταιρικό Κεφάλαιο

 

 

1.Καταβεβλημένο Εταιρικό Κεφάλαιο

27.000,00

27.000,00

Αποθεματικά Κεφάλαια

 

 

1.Τακτικό Αποθεματικό

0,00

0,00

2.Αποθεματικά Διάφορα

0,00

0,00

Αποτελεσματα Εις Νεο

 

 

1.Υπόλοιπο Κερδών(Ζημιών) εις νέο

-72.001,75

-72.354,78

2.Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγ.χρησ.

-680,00

-680,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙV + ΑV)

-45.681,75

-46.034,78

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

Βραχυπροθεσμες Υποχρεωσεις

 

 

1.Προμηθευτες

18.203,70

11.576,28

2.Γραμματια Πληρωτεα

0,00

0,00

3.Τραπεζες-Λογ/μοι Βραχ/μων Υποχρεωσ.

883,83

883,83

5.Υποχρεωσεις απο Φορους - Τελη

100,00

0,00

6.Ασφαλιστικοι Οργανισμοι

0,00

0,00

11.Πιστωτες Διαφοροι

57.374,81

61.080,97

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι+ΙΙ)

76.562,34

73.541,08

 

 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 

 

Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

30.880,59

27.506,30

Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσεων

0,00

0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013  ΕΩΣ  31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ποσα

Ποσα

Ποσα

Ποσα

Κλειομενης

Κλειομενης

Προηγουμενης

Προηγουμενης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Χρήσης 2013

Χρήσης 2012

Κύκλος Εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)

25.891,57

38.135,14

Μειον:Κοστος Πωλησεων

0,00

0,00

Μικτα Αποτελεσματα (Κερδη) Εκμεταλλευσης

25.891,57

38.135,14

ΠΛΕΟΝ:Eπιχ/σεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων

2.069,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

27.960,57

38.135,14

ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

23.535,49

31.706,16

            3.Εξοδα Λειτουργιας Διαθεσης

3.732,28

27.267,77

2.177,39

33.883,55

Μερικα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες) Εκμεταλλευσης

692,80

4.251,59

ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοι Τοκοι & Συναφη Εσοδα

62,20

0,00

ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοι Τοκοι & Συναφη Εξοδα

62,20

1.034,26

-1.034,26

Ολικα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες) Εκμεταλλευσης

755,00

3.217,33

ΠΛΕΟΝ η ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝ:1.Εκτακτα & Ανοργανα Εσοδα

0,00

0,00

ΜΕΙΟΝ:1.Εκτακτα & Ανοργανα Εξοδα

401,97

0,00

ΜΕΙΟΝ:2.Εκτακτες Ζημιες

0,00

-401,97

0,00

0,00

Οργανικα & Εκτακτα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες)

353,03

3.217,33

ΜΕΙΟΝ:

Συνολο Αποσβεσεων Παγιων Στοιχειων

3.671,54

6.811,50

Μειον:Οι Απο Αυτες Ενσωματωμενες στο Λειτ/ργικο Κοστος

3.671,54

0,00

6.811,50

0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ZHMIEΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

353,03

3.217,33

 

Ποσα

Ποσα

 

Κλειομενης

Προηγουμενης

 

Χρήσης 2013

Χρήσης 2012

Καθαρα Αποτελεσματα (Ζημιες) Χρησης

 

0,00

Καθαρα Αποτελεσματα (Κερδη) Χρησης

Καθαρα Αποτελεσματα (Κερδη) Χρησης

353,03

353,03

3.217,33

3.217,33

Υπόποιπο ζημιών προηγ.χρήσεων

Υπόποιπο ζημιών προηγ.χρήσεων

-72.354,78

-72.354,78

-75.572,11

-75.572,11

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

-72.001,75

-72.001,75

-72.354,78

-72.354,78

Μειον Φόρος Εισοδήματος

Μειον Φόρος Εισοδήματος

0,00

0,00

0,00

0,00

          Διαφορές φορολ.ελέγχου

          Διαφορές φορολ.ελέγχου

0,00

0,00

0,00

0,00

                      Κέρδη προς Διάθεση

                      Κέρδη προς Διάθεση

0,00

0,00

0,00

0,00

Η διάθεση γίνεται ως εξής

Η διάθεση γίνεται ως εξής

1.Τακτικό αποθεματικό

1.Τακτικό αποθεματικό

0,00

0,00

0,00

0,00

2.Μερίσματα πληρωτέα

2.Μερίσματα πληρωτέα

0,00

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

0,00

0,00

0,00

0,00

                             Ο

                             Ο

                   Ο

                    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

               ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

         ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                   ΑΔΤ. AZ 535120        

              ΑΔΤ.Ρ.576146

   ΑΔΕΙΑ ΑΣΚ.A' ΤΑΞΕΩΣ 35068

                          Η

       ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

                ΜΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

          ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

2012

2013

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

38135,14

25891,57

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΔΙΑΦ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

0,00

2.069,00

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

38.135,14

27.960,57

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

38.135,14

27.960,57

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ

38.135,14

27.960,57

ΜΕΙΟΝ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

5526,43

2568,36

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

1813,61

1103,45

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

14667,1

13672,53

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

2887,52

2519,44

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

2177,39

3732,28

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

1034,26

0,17

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

6811,5

34.917,81

3671,54

27.267,77

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.217,33

692,80

ΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ

62,2

ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

0

0,00

0

-401,97

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ

3.217,33

353,03

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26/05/2015 ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 

 “ Χ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ – Σ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.”

Στην Σαντορίνη σήμερα την 26η του μήνα Μαίου του έτους 2015 και ώρα 18.30 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της έδρας  της “ Χ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ – Σ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.” με  διακριτικό τίτλο “GΟLDSTREETRENTACARΕΠΕ” και Α.Φ.Μ. 998666574 που στεγάζεται στα  Φηρά  Θήρας οι εταίροι αυτής, σε τακτική ετήσια συνέλευση με θέμα ημερήσιας  διατάξεως

Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων  για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014 .

.

   Παρόντες στην συνέλευση είναι  όλοι οι εταίροι ήτοι  

α. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  του  ΘΕΟΦΑΝΗ διαθέτων 450 εταιρικά μερίδια

β. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ διαθέτων 450 εταιρικά μερίδια

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί παρίστανται στην συνέλευση όλοι οι εταίροι , εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου ορίζονται ως πρόεδρος αυτής ο κος ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ και ως γραμματέας ο κος ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.

            O πρόεδρος παρουσιάζει τον ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης και διάθεσης αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 2014 (01/01/14-31/12/14).

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο πρόεδρος παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, η συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα

Α) Εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται στο τέλος του παρόντος πρακτικού..

Β) Από την εκμετάλλευση της χρήσης 2014 προκύπτει ζημιά ύψους 1193,89 ευρώ κι αφού προστεθεί στο υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης 72.001,75  προκύπτει ζημιά 73.195,64 ευρώ η οποία μεταφέρεται σε υπόλοιπο ζημιών εις νέο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν  πρακτικό ως ακολούθως

Ο διαχειριστής                                                                              Οι εταίροι                         

Κρητικός Στυλιανός                                                                     Κρητικός Χαράλαμπος

        " Χ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ - Σ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ  Ε.Π.Ε "

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  31ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  (6Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)

19.129,68

17.710,13

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)

37.638,19

30.880,59

Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων

0,00

0,00

1.Προμηθευτες

20.439,02

18.203,70

2.Γραμματια Πληρωτεα

0,00

0,00

3.Τραπεζες-Λογ/μοι Βραχ/μων Υποχρεωσ.

0,00

883,83

5.Υποχρεωσεις απο Φορους - Τελη

100,00

100,00

6.Ασφαλιστικοι Οργανισμοι

0,00

0,00

11.Πιστωτες Διαφοροι

64.774,81

57.374,81

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι+ΙΙ)

85.313,83

76.562,34

 

 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 

 

Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

37.638,19

30.880,59

Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσεων

0,00

0,00

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  ΕΩΣ  31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Χρήσης 2014

Χρήσης 2013

Κύκλος Εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)

22.238,79

25.891,57

Μειον:Κοστος Πωλησεων

0,00

0,00

Μικτα Αποτελεσματα (Κερδη) Εκμεταλλευσης

22.238,79

25.891,57

ΠΛΕΟΝ:Eπιχ/σεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων

2.946,03

2.069,00

ΣΥΝΟΛΟ

25.184,82

27.960,57

ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

26.908,78

23.535,49

            3.Εξοδα Λειτουργιας Διαθεσης

1.023,57

27.932,35

3.732,28

27.267,77

Μερικα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες) Εκμεταλλευσης

-2.747,53

692,80

ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοι Τοκοι & Συναφη Εσοδα

88,10

62,20

ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοι Τοκοι & Συναφη Εξοδα

46,43

41,67

62,20

Ολικα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες) Εκμεταλλευσης

-2.705,86

755,00

ΠΛΕΟΝ η ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝ:1.Εκτακτα & Ανοργανα Εσοδα

1.511,97

0,00

ΜΕΙΟΝ:1.Εκτακτα & Ανοργανα Εξοδα

0,00

401,97

ΜΕΙΟΝ:2.Εκτακτες Ζημιες

0,00

1.511,97

0,00

-401,97

Οργανικα & Εκτακτα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες)

-1.193,89

353,03

ΜΕΙΟΝ:

Συνολο Αποσβεσεων Παγιων Στοιχειων

3.671,54

3.671,54

Μειον:Οι Απο Αυτες Ενσωματωμενες στο Λειτ/ργικο Κοστος

3.671,54

0,00

3.671,54

0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ZHMIEΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

-1.193,89

353,03

  " Χ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ - Σ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ  Ε.Π.Ε "

          ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

2014

2013

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22.238,79

25.891,57

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΔΙΑΦ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

2.946,03

2.069,00

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

25.184,82

27.960,57

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

25.184,82

27.960,57

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ

25.184,82

27.960,57

ΜΕΙΟΝ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4.932,65

2.568,36

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

500,00

1.103,45

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

15.341,86

13.672,53

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

212,18

2.519,44

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

1.023,57

3.732,28

ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

46,43

0,17

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

5.922,09

27.978,78

3.671,54

27.267,77

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

-2.793,96

692,80

ΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ

88,10

62,20

ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

1.511,97

ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

0,00

1.600,07

0,00

-401,97

ΚΑΘΑΡΑ (ΚΕΡΔΗ) ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

-1.193,89

353,03

                   Ο

                    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

               ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

         ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                   ΑΔΤ. AZ 535120         

              ΑΔΤ.Ρ.576146

   ΑΔΕΙΑ ΑΣΚ.A' ΤΑΞΕΩΣ 35068

                          Η 

       ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

                ΜΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

                   ΑΔΤ. Χ000430     

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Χ. - ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 -7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ                                                                  (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ. ΓΕΜΗ:49512138000 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ )

2015

2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Μεταφορικά Μέσα

38.986,48

17.689,47

Λοιπός εξοπλισμός

737,14

819,04

Σύνολο

39.723,62

18.508,51

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

0,00

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

0,00

0,00

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

0,00

0,00

Δάνεια και απαιτήσεις

0,00

0,00

Χρεωστικοί τίτλοι

0,00

0,00

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

0,00

0,00

Λοιπά

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

0,00

Αναβαλλόμενοι φόροι

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

0,00

0,00

Εμπορεύματα

0,00

0,00

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

0,00

0,00

Προκαταβολές για αποθέματα

0,00

0,00

Λοιπά αποθέματα

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

                    0,00

0,00

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις

0,00

0,00

Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου

0,00

0,00

Λοιπές απαιτήσεις

8.337,13

1.485,20

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

0,00

0,00

Προπληρωμένα έξοδα

0,00

0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

9.526,87

17.644,48

Σύνολο

17.864,00

19.129,68

Σύνολο κυκλοφορούντων

17.864,00

19.129,68

Σύνολο ενεργητικού

57.587,62

37.638,19

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο

27.000,00

27.000,00

Καταθέσεις ιδιοκτητών

                  0,00

                       0,00

Ίδιοι τίτλοι

                  0,00

                       0,00

Σύνολο

27.000,00

27.000,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

0,00

0,00

Αφορολόγητα αποθεματικά

0,00

0,00

Αποτελέσματα εις νέο

-68.416,23

-74.675,64

Σύνολο

-68.416,23

-74.675,64

Σύνολο καθαρής θέσης

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

0,00

0,00

Λοιπές προβλέψεις

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

0,00

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

0,00

0,00

Δάνεια

0,00

0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

0,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις

38.829,04

20.439,02

Λοιποί φόροι και τέλη

800,00

100,00

Λοιπές υποχρεώσεις

59.374,81

64.774,81

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

0,00

0,00

Έσοδα επόμενων χρήσεων

0,00

0,00

Σύνολο

99.003,85

85.313,83

Σύνολο υποχρεώσεων

99.003,85

85.313,83

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

57.587,62

37.638,19

<

ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2015

2014

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

32.578,32

22.238,79

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Κόστος πωλήσεων

0,00

0,00

ΚΡΗΤΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Μικτό αποτέλεσμα

32.578,32

22.238,79

ΑΔΤ ΑΖ536120

Λοιπά συνήθη έσοδα

0,00

2.946,03

Έξοδα διοίκησης

23.687,02

26.908,78

Έξοδα διάθεσης

2.631,89

1.023,57

Λοιπά έξοδα και ζημιές

0,00

0,00

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

0,00

0,00

ΔΕΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

0,00

0,00

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α 8351

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

0,00

0,00

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

Λοιπά έσοδα και κέρδη

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

6.255,35

-2.747,53

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

4,06

1.600,07

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

0,00

46,43

ΦΑΝΤΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Αποτέλεσμα προ φόρων

6.259,41

-1.193,89

ΑΔΤ Χ 146642

Φόροι εισοδήματος

0,00

0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

6.259,41

-1.193,89

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΡΗΤΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΔΤ ΑΖ536120

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΔΕΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α 8351

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΑΝΤΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΔΤ Χ 146642

isol 2018 2019

1

2

3

1
2
3